Факултета по Химия и фармация

Началото на факултета по Химия и фармация е поставено с курсовете по неорганична и органична химия,които се преподават ощепървата година - 1889. През1925 г. са обособени и основните катедри, а през 2012 г. епреобразуван във Факултетпо химия и фармация. Бакалавърската програма пре- доставя възможност за обу- чение по 7 специалности,разработени са 20 магистърски, а също и докторантскипрограми.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване